Обществени поръчки

Закупуване на компютърен томограф /скенер/ - 32 срезов - УИН в РОП: 00693-2017-0002

06.02.2017 12:25:24

Закупуване на компютърен томограф /скенер/ - 32 срезов

Доставка на медицинска апаратура - УИН в РОП 00693-2017-0001

26.01.2017 09:07:13

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение «проф. Д-р Параскев Стоянов» АД – гр. Ловеч, по обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация към документацията за участие

Доставка на лекарствени средства - УИН в РОП 00693-2016-0010

02.08.2016 10:29:12

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от две календарни години, обособени в 71 /седемдесет и една/ позиции

Доставка на медицинска апаратура за Клиника по образна диагностика

10.06.2016 10:05:14

Доставка на медицинска апаратура за Клиника по образна диагностика

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинско оборудване, производство на фирма GE Healthcare - УИН в РОП 00693-2016-0008

15.04.2016 09:09:00

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинско оборудване, производство на фирма GE Healthcare, инсталирано в отделение Инвазивна кардиология и Детска шокова зала при УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” ЕАД, съгласно спецификация

ДОСТАВКА НА ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ - УИН в РОП: 00693-2016-0007

14.04.2016 12:06:06

Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация

Абонаментно обслужване на медицинска техника, УИН в РОП № 00693-2016-0006

07.04.2016 15:44:17

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска наркозно-дихателна техника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от две календарни години съгласно спецификация

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ - УИН в РОП 00693-2016-0005

06.04.2016 13:17:27

Надграждане, с увеличаване на капацитета и полезния срок на експлоатация на Комплексна система за управление, контрол и обезвреждане на опасни болнични отпадъци (ОБО) - Medister™, собственост на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД