Обществени поръчки

Доставка чрез закупуване на медицинска апаратура за Специализиран травматологичен комплекс, съгласно спецификация - УИН в РОП 00693-2015-0009

21.10.2015 11:58:41

Доставка чрез закупуване на медицинска апаратура за Специализиран травматологичен комплекс - МОБИЛНА ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП „С-РАМО” - 3 БРОЯ, съгласно спецификация

Доставка на общ и специфичен превързочен материал - УИН в РОП: 00693-2015-0004

09.04.2015 17:55:00

Доставка на общ и специфичен превързочен материал за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация

Доставка на лекарствени средства - УИН в РОП: 00693-2015-0003

07.04.2015 18:18:54

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от една календарна година, обособени в 71 /седемдесет и една/ позиции.

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациентите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД - УИН в РОП 00693-2015-0002

20.03.2015 11:01:00

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за индивидуално /таблетно/ хранене на пациентите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД съгласно спецификация за срок от три календарни години