ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ - УИН в РОП 00693-2016-0003

Периодични доставки на дезинфекционни препарати, отговарящи на нормативните изисквания на действащото в страната законодателство, съгласно спецификация за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, гр. София