Доставка на лекарствени средства - УИН в РОП: 00693-2015-0003

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от една календарна година, обособени в 71 /седемдесет и една/ позиции.

Обявление

07.04.2015 18:18:05