Доставка на лекарствени средства - УИН в РОП 00693-2016-0010

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от две календарни години, обособени в 71 /седемдесет и една/ позиции

Обявление

02.08.2016 10:25:09