Доставка на лекарствени средства по позиция № 21 от техническа спецификация към процедура за възлагане на обществена поръчка с УИН в РОП 00693-2015-0003 - УИН в РОП 00693-2015-011

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ по позиция № 21 от техническа спецификация към процедура за възлагане на обществена поръчка с УИН в РОП 00693-2015-0003 за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от една календарна година