Доставка на медицинска апаратура - УИН в РОП 00693-2017-0001

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение «проф. Д-р Параскев Стоянов» АД – гр. Ловеч, по обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация към документацията за участие

Обявление

30.01.2017 10:34:29

Друга информация

02.05.2017 15:47:14