ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА - УИН в РОП 00693-2015-0001

Доставка на медицинско оборудване и апаратура по договори с МЗ за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи, както следва: Договор № РД-12-332/05.11.2014г. за обект: „Закупуване на апарат за изкуствена вентилация и апарат за ехография с възможност за доплерово изследване и навигиране на иглата”, Договор № РД-12-359/12.12.2014г. за обект: „Окомплектоване на отделението по анестезиология и интензивно лечение към клиникато по неврохирургия с нова медицинска апаратура”.

Обявление

18.03.2015 19:17:45