ЗАКУПУВАНЕ НА ПАНОРАМЕН ДИГИТАЛЕН ОРТОПАНТОМОГРАФ, КОМБИНИРАН С КОНИЧНО-ЛЪЧЕВ 3Д ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД

Друга информация

07.07.2020 14:18:14

Обявление

14.05.2020 10:58:54