Доставка на общ и специфичен превързочен материал - УИН в РОП: 00693-2015-0004

оставка на общ и специфичен превързочен материал за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация