Доставка, инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комплекти информационни активи за осигуряване на интегритета и защита на информацията на събираните данни от „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД, по 3 обособени позиции

Друга информация

16.07.2020 14:23:59