Доставка на атравматичен шевен материал - УИН в РОП: 00693-2015-0012

Периодични доставки, при писмена заявка от страна на Възложителя на атравматичен шевен материал за срок от 2 календарни години, съгласно спецификация, разделена в седем обособени позиции.

Обявление

11.11.2015 14:24:00