Доставка на атравматичен шевен материал - УИН в РОП: 00693-2015-0012

Периодични доставки, при писмена заявка от страна на Възложителя на атравматичен шевен материал за срок от 2 календарни години, съгласно спецификация, разделена в седем обособени позиции.

Друга информация

09.12.2015 14:17:00