Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД

Обявление

15.06.2020 13:06:15