Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД - УИН в РОП 00693-2014-0005

Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация по раздели, както следва: Раздел: Анестезиология; Раздел: Инвазивна кардиология; Раздел: Клинична лаборатория; Раздел: Диализно лечение; Раздел: Електрохирургия; Раздел: Спешна ендоскопия; Раздел: Лабораторна стъклария; Раздел: Хирургични ръкавици; Раздел: Микробиология; Раздел: Игли, спринцовки и режещи средства; Раздел: Образна диагностика; Раздел: Общоболничен консуматив; Раздел: КТХИ; Раздел: Патология; Раздел: Рентгенови филми; Раздел: Операционен консуматив; Раздел: Стерилизация; Раздел: Травматология и ортопедия; Раздел: Урология; Раздел: Съдова хирургия

Настоящата обществена поръчка е открита преди 01.07.2014г. и се провежда по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП), обн., ДВ, бр.28 от 2004г.; изм. бр.53 от 2004г. , бр.31, 34 и 105 от 2005г., бр.18, 33, 37 и 79 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.94, 98 и 102 от 2008 г. и бр.24 и 82 от 2009г., в сила от 09.07.2010г. изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г. изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ бр.38 от 18 май 2012г.и Правилник за прилагане на ЗОП, изм. ДВ бр.86/02.11.2010г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм.  ДВ бр.82 от 26 октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 2013г., и се приключва съгласно §115 (1) от ЗИДЗОП, ДВ, бр.40/2014 г.